Hur hanteras reklamationer och tvister?

Om du anser att det finns en brist hos resan måste du meddela oss eller din resebyrå om detta utan onödigt dröjsmål. Meddela fartygets anställda om eventuella fel eller brister uppstår efter ombordstigning. En skriftlig reklamation måste alltid lämnas in till oss eller din resebyrå, och denna måste lämnas utan onödigt dröjsmål. Du kan skicka reklamationen till RCL Cruises Ltd, postboks 114, Lilleaker, 0216 Oslo, eller via e-post till custservice.nordic@rccl.com. eller till din resebyrå. RCL Cruises Ltd. behandlar därefter reklamationen och återkopplar skriftligen. Vi kan inte godta reklamationer som har skickats in för andras räkning. Reklamationen måste skrivas och undertecknas av minst en av resenärerna i samma bokning.

"Tvist som uppstår med anledning av dessa villkor ska avgöras i Sverige av allmän domstol. Du kan som kund även vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) som nås via www.arn.se. Du kan också använda den onlineplattform för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/odr.”


 

My Personas

code: